Poštovane kolegice i kolege,

kao što Vam je poznato EuroHeartCare2014 održan je od 04.-05. travnja, 2014 u Stavangeru u Norveškoj. Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara pozvana je da na izložbenom prostoru promovira EuroHeartCare2015 u Dubrovniku, a Ana Ljubas je kao pozvani predavač najavila skup u Dubrovniku.

Predavanje održano u Stavangeru. [pdf.]

Na kongrsu u Stavangeru nazočilo je oko 500 sudionika iz gotovo 40 zemalja. Ispred HUKMS nazočile su: Ana Ljubas, Sanja Piškor, Milka Grubišić, Marija Kasun, Anita Miljas i Kristina Zlatar Jurić. Stručni sadržaji obuhvatili su gotovo sve teme iz područja zdravstvene skrbi kardioloških bolesnika. Veliki broj predavanja odnosio se na probleme koji narušavaju kvalitetu života bolesnika. Budući da medicinske sestre imaju ključnu ulogu u pomoći pacijentu u postizanju najbolje kvalitete života svoju edukaciju moraju više usmjeravati u tom pogledu. Nadalje, predavanja koja je još vrijedno istaknuti su ona koja su se odnosila na palijativnu skrb bolesnika sa srčanim zatajenjem, gdje je uloga sestre također ključna kako u skrbi za pacijenta tako i za članove njegove obitelji.

Ono što je obilježilo miting u Stavangeru kako dio stručnih sesija tako i sastanke radnih skupina jest implementacija smjernica u sestrinsku kliničku praksu o čemu se u svom predavanju osvrnula i Ana Ljubas. U raspravama na sesijama, kao i na sastanku predsjednika nacionalnih društava i radnih skupina istaknuto je da u većini zemalja sestre imaju probleme u implementaciji smjernica u kliničku praksu. Uzroci problema su: nemotiviranost samih sestara u prihvaćanju potrebe za implementacijom smjernica, nedostupnost prevedenih smjernica na materinjim jezicima,  izostanak edukacije medicinskih sestara, otpor pojedinih liječnika.

Ciljevi implementacije smjernica u sestrinsku praksu su:  kvalitetno sudjelovati u dijalogu unutar tima, znati postavljati pitanja, adekvatno sudjelovati u liječenju, znati moguće komplikacije i nus pojave, pratiti simptome i znakove mogućih komplikacija, pravodobno i pravilno reagirati, sudjelovati u edukaciji bolesnika i članova njegove obitelji.

Kao što je rečeno u uvodu ovog izvješća u Stavangeru smo najavili EuroHeartCare2015, koji će se održati u Dubrovniku od 08.-09. Svibnja, 2015. godine

See you in Dubrovnik!

dubrovnik 2015 see-you-banner-650x75