Produljen rok za prijavu sažetaka do 15. 07. 2015.

Organizator:
Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS)

Suorganizatori:
Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS)
Hrvatski sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara (HSMSMT)
Hrvatski nacionalni savez sestrinstva (HNSS)
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara (HUKMS)