Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) poziva zainteresirane članove za prijavu na

 N A T J E Č A J

za Upravni odbor, predsjednicu/ka, dopredsjednicu/ka HUKMS, tajnicu/ka, blagajnicu/ka

i

za predsjednika i članove radnih skupina:

1. Radna skupina za invazivnu i interventnu kardiologiju, elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca

2. Radna skupina za prevenciju kardiovaskularnih bolesti

3. Radnu skupinu za srčano zatajenje

4. Radna skupina za intenzivnu kardiološku skrb

5. Radna skupina za edukaciju

 

  1. Kriteriji za izbor u Upravni odbor, predsjednika i dopredsjednika Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, predsjednika i članove radnih skupina su slijedeći:

–       završen dodiplomski ili diplomski studij sestrinstva

–       odobrenje za samostalan rad

–       najmanje 5 godina radnog iskustva

–       poznavanje engleskog jezika

Prijavi  je potrebno priložiti:

–       profesionalnu biografiju

–       prijedlog programa rada za naredno četverogodišnje razdoblje

 

  1. Rok za predaju prijava je 20.11.2022.
  2. Prijave predati osobno ili poštom na adresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara sa naznakom „prijava na natječaj“

 

 

 

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara

Kišpatićeva 12, (KBC Rebro, KZBSKŽ)

10 000 Zagreb