1. obavijest /1 st Announcement

7. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

7th Congress of Croatian Association of Cardiology Nurses

29. 11. – 02. 12. 2018. Hotel Westin, Zagreb

 Kongresne web stranice

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na 7 kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i12 kongresu Hrvatskog kardiološkog društva koji će se održati  od 29. 11. do 02. 12. 2018. godine u Zagrebu /Hotel Westin/.

Dvogodišnje razdoblje od kada je održan naš prethodni kongres obilježeno je daljnjim razvojem medicinskih znanosti i integracijom najnovijih spoznaja u hrvatsku kardiološku praksu. Složenost i zahtjevnost kliničke prakse zahtjeva timsku suradnju svih srodnih profesionalaca. Svjesne činjenice da je njihova uloga u multidisciplinarnom timu ključna, medicinske sestre nastavljaju tragati za novim spoznajama u izgradnji profesionalne izvrsnosti, a sve s ciljem osiguranja najbolje kvalitete skrbi za naše bolesnike. Održavanje nacionalnog kongresa koji okuplja sve zdravstvene profesionalce koji su na bilo koji način uključeni u skrb za kardiološkog bolesnika ili u organizaciju i provedbu mjera primarne prevencije cjelokupnog pučanstva izvrsna je prilika za stjecanje novih znanja. To je izvrsna prilika i za razmjenu znanja, stavova i iskustva s domaćim i međunarodnim stručnjacima koja će zasigurno potaknuti kritička klinička promišljanja i pridonijeti gradnji profesionalne izvrsnosti.

Predavači na kongresu biti će potvrđeni stručnjaci iz domaće i svjetske prakse koji će održati predavanja o aktualnim temama i izazovima u današnjoj kardiološkoj praksi. Kao i na prethodnim kongresima, dio programa uključit će usmena izlaganja, prezentacije postera i prikaze zanimljivih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse koji će nas voditi kroz stručni rad sudionika.

Kroz sadržaje jedne sesije biti će prikazane smjernice ESC i preporuke Vijeća kardioloških medicinskih sestara i srodnih profesionalaca (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions).

Pozivamo Vas da nam se pridružite kao aktivni sudionici s radovima koji će biti objavljeni u suplementu časopisa „Cardiologia Croatica”

 

Nadam se da će široka lepeza stručnih sadržaja potaknuti kreativne rasprave, a da će neformalna i prijateljska druženja u našem glavnom gradu upotpuniti cjelokupan doživljaj te da će nam Zagreb ostati u srcu.

 

Predsjednica kongresa

Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC

 

 

Dear colleagues and friends

It is a special honor and pleasure to invite you to join us at 7th Congress  of the Croatian Association of Cardiology Nurses and 12th Congress of the Croatian Cardiac Society that will take place from November 29th to December 2nd in Zagreb /Hotel Westin/

The two-year period since our previous congress was marked by further development of medical science and the integration of the latest findings in Croatian Cardiology Practice. The complexity and demands of clinical practice require teamwork of all related professionals. Aware of the fact that their role in the multidisciplinary team is crucial, nurses continue to seek out new knowledge in building professional excellence, all with the aim of ensuring the best quality of care for our patients. Organising a national congress that gathers all health professionals, who are in any way involved in cardiologist care or in organizing and implementing the primary prevention measures of the entire population, is a great opportunity to acquire new knowledge. It also provides an excellent opportunity to exchange knowledge, opinions and experiences with domestic and international experts, which will certainly stimulate critical clinical thinking and contribute to the building of professional excellence.

Lecturers at the congress will be respected domestic and international experts who will lecture on current topics and challenges in today’s cardiology practice. As in the previous congresses, part of the program will include oral presentations, poster presentations and analysis of interesting cases from everyday clinical practice that will guide us through the professional work of the participants. Through the contents of one session, the guidelines of the ESC and recommendations of the Council of Cardiology Nurses and related proffesionals will be presented (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions).

We invite you to join us as active participants in the works that will be published in the supplement of the journal “Cardiologia Croatica”

 

I hope that a wide variety of professional content will stimulate creative discussions, informal and friendly gatherings in our capital will complete the overall experience and that Zagreb will remain in your heart.

 

Congress president

Ana Ljubas, RN, BsN, MsN, FESC

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBORI / ORGANIZING COMMEETEES

 

Organizator kongresa / Congress organizer:

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara / Croatian Association of Cardiology Nurses

 

Predsjednik kongresa / Congress president:

Ana Ljubas

 

Tajnici kongresa / Congress secretaries:

Ivica Benko, Danijela Grgurević, Ivica Matić

 

Organizacijski odbor / Organizing committee:

Dorotea Bedeničić, Ivica Benko, Siniša Blažon, Zdenka Curić, Ružica Evačić, Igor Ferjančić, Ivanka Goršić, Marija Grančić, Milka Grubišić, Josipa Halapir, Nada Hrstić, Joza Husinec, Marija Kasun, Stana Koščak, Božica Leško, Tomislav Maričić, Snježana Marinović, Maja Martinović, Marija Matoš,  Anita Miljas, Sanja Piškor, Marija Renić, Željka Stojkov, Biljana Šego, Vera Šilić, Nevenka Vila, Alemka Vujčić, Marin Žilić

 

Programski odbor/ Programme committe

Ivica Benko, Zdenka Ćurić, Ruža Evačić, Danijela Grgurević, Ana Ljubas, Ivica Matić, Sanja Piškor

ZNANSTVENI PROGRAM / CONGRESS TOPICS

 • Intenzivna i akutna kardijalna skrb / Intensive and acute cardiac care
 • Prevencijska kardiologija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika / Preventive cardiology and rehabilitation of cardiac patients
 • Invazivna i interventna kardiologija / Invasive and interventional cardiology
 • Zatajivanje srca / Heart failure
 • Palijativna skrb / Palliative care
 • Aritmije / Arrhythmias
 • Psihosocijalna skrb / Psychosocial care
 • Kardiokirurgija / Cardiovascular Surgery
 • Slobodne teme / Free topics
 • Radove treba prijaviti elektronskom poštom na sljedeću E-mail adresu: hukms@hukms.hr Sažetci se pišu na A4 formatu Word MS, dvostrukim proredom, veličina slova F12. Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt adresu s E-mailom.
 • Abstracts should be typed on A4 format, MS Word, double-spaced, font size F12 and sent to email: hukms@hukms.hr

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA / ABSTRACT SUBMISSION

All abstracts must contain the title, authors, workplace of the author and contact address with e-mail.

REGISTRACIJA / REGISTRATION

Kategorija / Cathegory Do 15.10. 2018. / Until Octomber 15. 2018 Od 16.10.2018. i na licu mjesta / From Octomber 16. 2018 and on-site
Članovi HUKMS-a / HUKMS Members 1000,00 Kn 1200,00 Kn
Ne-članovi / Non Members 1200,00 Kn 1400,00 Kn 

 

Kotizacija uključuje / Registration fee includes:

 • Tiskane materijale / Printing materials
 • Pristup predavanjima i izložbi / Admission to all congress sessions and exhibition of supporting industry
 • Potvrdnicu o sudjelovanju / Certificate of Attendance
 • Kave i objede tijekom kongresa / Coffee breaks and lunches during the Congress

 

Izložba: Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo kontaktirati tehničkog organizatora Kongresa

Exhibition: Throughout the Congress, there will bean exhibition of medical equipment, pharmaceutical prod­ucts and programs. Companies interested should contact congress organizer or technical organizer for additional information

Potvrda o sudjelovanju: Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Kongres se boduje prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara

Certificate of Attendance: Certificate of Attendance will be issued to all registered participants. Participants of the congress will be rated according to the Croatian Nurse Chamber regulations.

REGISTRACIJA, SMJEŠTAJ, SPONZORSTVA / REGISTRATION, ACCOMODATION, SPONSORSHIP

Spektar putovanja PCO agency

Tkalčićeva 15,10000 Zagreb

Tel:+385 1 4862 615

Fax: +385 1 4862 622

Email: ana.hadjic@spektar-holidays.hr