od 27. do 31. kolovoza 2016. godine u Rimu je održan Europski kardiološki kongres. Organizator kongresa je Europsko kardiološko društvo sa svim svojim radnim grupama, vijećima i odborima. Nadalje, svoj doprinos širini održanih stručnih sadržaja dala su brojna europska i svjetska stručna društva i udruženja.

Teško je ukratko sažeti izvješće o kongresu čiji je stručni program tiskan na 550 stranica, a koji je posjetilo 33. 000 sudionika.

Na kongresu je nazočilo 15 medicinskih sestara iz Hrvatske.

Od stručnih sadržaja nazočili smo sestrinskim sesijama koje je koordiniralo Vijeće za kardiovaskularne medicinske sestre i srodne profesionalce (Counci on Cardiovascular  Nursing and Allied Professions – CCNAP).

Od tema su bile zastupljene gotovo sve aktualne teme iz sestrinske kardiološke prakse.

Teme koje su pobudile vrlo dinamične rasprave bile su prijedlog Core curiculuma za kardiološko sestrinstvo, implementacija smjernica u sestrinsku kardiološku praksu, upotreba novih tehnologija u radu medicinskih sestara. Iz rasprava pojedinih sudionika mogla se  uočiti vrlo velika neujednačenost u razvoju kompetencija medicinskih sestara u pojedinim zemljama. Nama je poznato da u našoj zemlji sestre razvijaju znanja i vještine izvan ovlasti, jer u svojoj edukaciji nemamo razvijene specijalističke programe. Međutim s istim problemom je suočen veliki broj zemalja, osobito u zemljama jugoistočne europe. Stoga je veliko zanimanje sudionika izazvalo predavanje predsjednice CCNAP Ekaterini Lambrinou u kojem je predstavila  prijedlog Core Curiculuma koji je izradio CCNAP. Radi se o prijedlogu programa dvogodišnjeg diplomskog studija za kardiološke medicinske sestre.  Također,  zbog dinamike razvoja kardiovaskularne kliničke prakse i novih zahtjeva na sestre važan naglasak je stavljen na nužnost implementacije ESC smjernica u sestrinsku praksu.

Osobit dojam na nas je ostavila Inaugural session, jer je na ovoj sesiji predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara Ana Ljubas  inaugurirana u Nurse Fellow – Eurpean Society of Cardiology.

Pripremila Maja Martinović, bacc.med.techn.